• Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2022

  Beste Leden;

   

  Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Voetbal vereniging Tzum.

  Deze zal worden gehouden op donderdag 13 oktober 2022, aanvang 20.00 uur in de kantine van ’t Lyntsjepark in Tzum.

   

  Agenda;

   

  1. Openin

  2. Vast stellen Agenda

  3. Mededelingen

  4. Notulen van de vorige ALV, dd 5 oktober 202

  5.Jaarverslag secretaris

  6. Jaarverslag penningmeester

  -Verslag kascommissie, benoemen nieuw kascommissielid

  7.Bestuursverkiezing;

  - Voorzitter

  - Wedstrijdsecretaris

  Aftredend en niet herkiesbaar: Frits Hoekstra         

  - Lid

  Aftredend en niet herkiesbaar: Alle Tamminga

  Eventuele kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van deze vergadering melden bij één van de bestuursleden

  8. Activiteiten;

  - Nieuwe commissie afsluiting seizoen

  9. SBST/ SF Tsjom

  10. Rondvraag

  11. Sluiting