Home
Tzum 2 gelijk tegen SDS 4
10-10-2009 20:24
De zon scheen niet en de lucht was grijs, toch was het zaterdagmiddag perfect voetbalweer in Tzum. Het tweede elftal van Tzum speelde in een sportieve wedstrijd 3-3 gelijk tegen SDS 4. Doelpuntenmakers voor Tzum waren Gerrit Hiemstra, Jelle Hoekstra en Sietze Viëtor. Lees hier het wedstrijdverslag.
Wedstrijdverslag meisjes D2M
07-10-2009 17:11
Op zaterdag 3 oktober moesten de meisjes van Tzum D2M naar Harlingen toe om te voetballen tegen Zeerobben. Lees hier het wedstrijdverslag van Welmoed.
Kantinepraat
06-10-2009 22:06
De bekinde Fryske sjonger Piter Wilkes hat in hit hân dy gie oer Pake syn wein. By alle optredens kaam dit liet wer foar it ljocht. Wij yn Tsjom hawwe ek san wein. Mar dit is “omke” syn wein.
Yn it ferline hat Gerrit Politiek om ien as oare reden bijnamme “omke” krigen. Oer dizze wein fan dizze “omke” hawwe wij it dan. At d’r in team fan’e jeugd kampioen waard, gongen dy mei Gerrit syn trekker en wein troch it doarp. Sadat it hiele doarp wist wat der op it fuotbalfjild bard wie!
Tsjinwurdich is it sa dat at in ploech in pear wedstryden op in rige wûn hat der al roppen wurdt om Gerrit syn wein! It tredde hat it alris roppen, no begongen it twadde en de frouljesploeg dit ek al te roppen.
No moatte wy earlik wêze, de Tsjommer froulje dogge it goed. D’r wurdt fanatyk treend, sy geane op treningskamp en sy binne d’r altyd. Sy kinne suver wol it flaggeskip neamd wurde.
Nei it ofrûne wykein ferdwynt it praat oer “omke” syn wein al wer nei de eftergroun. It twadde waard ôfdroege in Oudehaske en de froulje moasten ek belies jaan tsjin de froulje fan St Anne. It ienigste hwat foarearst achter Gerrit syn trekker komt is de ladewein. Om âld papier op te heljen foar de fuotbalferiening!
Wedstrijd verslag Arum B1 - Tzum B1
06-10-2009 12:42
Afgelopen zaterdag moest Tzum B1 een uitwedstrijd spelen tegen Arum B1. Lees hier het wedstrijd verslag.
Wedstijdverslag Tzum 1 - Blija 1
05-10-2009 12:01
Afgelopen zaterdag moest Tzum 1 aantreden tegen Blija 1, lees hier het wedstrijdverslag.
Tzum DA1 laat punten liggen
05-10-2009 09:10
Afgelopen zaterdag hebben de dames van Tzum de punten laten liggen in een zware wedstrijd tegen St. Anna. Lees hier het wedstrijdverslag.